Opći Uvjeti Putovanja

1. Ovi Opći uvjeti sastavni su dio programa turističkih paket aranžmana (u daljem tekstu: aranžman), a
time i Ugovora o organiziranju putovanja (u daljem tekstu: Ugovor) koji s putničkom agencijom “Sport i
putovanja” d.o.o.,Tkalčićeva 5, Zagreb, ID HR-AB-01-08085240, koje (u daljem tekstu: Organizator)
sklapa ugovaratelj putovanja (u daljem tekstu: Ugovaratelj). Svi podaci i uvjeti u programu i u ovim
Općim uvjetima obvezuju Organizatora, Ugovaratelja i korisnika usluge – putnika ( u daljem tekstu:
Putnik) ukoliko u Ugovoru ne uglave drugačije.

2. Prijave za aranžman mogu se izvršiti e-mailom ili putem interneta. Na temelju primljene
prijave Organizator će Ugovaratelju ponuditi Ugovor koji se smatra obvezujućim nakon što su ga
potpisale ugovorne stranke ili na drugi način jasno potvrdile svoju suglasnost (internet, fax,
elektronička pošta, stavljanje na raspolaganje broja kreditne kartice, uplata na žiro račun), a proizvodi
pravne učinke kad agencija do ugovorenog roka primi odgovarajuću uplatu. Ukoliko u programu nije
drugačije navedeno, prilikom sklapanja Ugovora potrebno je uplatiti 30% cijene, a ostatak najkasnije
41 dana prije datuma polaska. Organizator i Ugovaratelj mogu u Ugovoru uglaviti i drugačije
mogućnosti plaćanja.

3. Sadržaj aranžmana čini, odnosno cijena aranžmana uključuje sve što je navedeno u
programu. Pojedine posebne i dodatne usluge (transferi, dodatni obroci, fakultativni izleti, ulaznice,
pribavljanje viza, cijepljenja, putno osiguranje, napojnice, i dr.) koje nisu uključene u objavljenu cijenu
aranžmana, a Organizator ih može osigurati i uključiti u Ugovor, Ugovaratelj posebno plaća. Ukoliko
cijena neke od zatraženih usluga koje Organizator može osigurati nije u programu navedena,
Organizator će o cijeni informirati Ugovaratelja prije sklapanja Ugovora. Za posebne i dodatne usluge
koje Organizator ne može osigurati i uključiti u Ugovor, i one koje Putnik zatraži za vrijeme trajanja
aranžmana i plati na licu mjesta kod neposrednog davatelja usluge, Organizator ne snosi odgovornost
kao organizator putovanja bez obzira na pomoć koju će predstavnik Organizatora pružiti Putniku u
pribavljanju tih usluga i na informacije o okvirnim cijenama tih usluga. Ukoliko to Organizator zatraži,
Ugovaratelj je dužan unaprijed i posebno platiti takse, pristojbe ili ulaznice određene posebnim
propisima koje Organizator naplaćuje u tuđe ime i za tuđi račun i na čiji iznos ne može utjecati, a
nužne za
realizaciju usluge. Organizator će o postojanju, cijeni, kao i o eventualnim promjenama u režimu
naplate tih naknada pravovremeno obavijestiti Ugovaratelja ili Putnika.

4. Ponuđeni smještajni objekti, restorani, prijevozna sredstva i dr. opisani su prema službenoj
kategorizaciji mjesne turističke organizacije ili drugog nadležnog tijela u vrijeme izdavanja programa.
Standardi smještaja, prehrane, usluga i dr. pojedinih mjesta i zemalja su različiti i nisu usporedivi.
Informacije koje Ugovaratelj dobije usmeno na prodajnom mjestu, telefonom, na drugi način ili
pismeno od neovlaštene osobe, ne obvezuju Organizatora u većoj mjeri nego obavijesti navedene u
programu putovanja, ovim Općim uvjetima i Ugovoru.

5. Organizator ne odgovara za eventualne pogreške u tisku niti za naknadne promjene u novim
izdanjima promidžbenih materijala i programa na koje je skrenuta pažnja Ugovaratelju putovanja prije
zaključenja Ugovora, pa se u tom smislu smatraju mjerodavnima podaci navedeni u Ugovoru, a ne u
promidžbenom materijalu.

6. Organizator ne snosi nikakvu odgovornost ukoliko se neke aktivnosti i sadržaji koji ovise o
vremenskim prilikama (nedostatak snijega, niska temperatura mora, oborine i slično) i prirodnim
pojavama (cvjetanje mora, pojave kukaca, meduza i slično), ne mogu realizirati u skladu s
očekivanjima putnika.

 

7. Ako Ugovaratelj nije izričito ugovorio smještajnu jedinicu (sobu, apartman, kabinu i sl.) s
posebnim odlikama, isti će prihvatiti bilo koju službeno registriranu smještajnu jedinicu za izdavanje u
dotičnom objektu. Ulazak u smještajnu jedinicu u pravilu je između 16 i 20 sati, a isti se obično moraju
napustiti do 10 sati na dan završetka usluge, ukoliko za svaki pojedini smještajni kapacitet u programu

nije određeno drugačije. U slučaju dolaska ili odlaska iz smještajne jedinice, koji se ne podudara s
vremenom ulaska i napuštanja smještajne jedinice, Organizator će pokušati osigurati odgovarajuću
prostoriju za odlaganje i čuvanje prtljage, ali ne može jamčiti ispunjenje takvog zahtjeva. Ako je
moguće, Organizator će pokušati zadovoljiti unaprijed najavljen Ugovarateljev dodatni zahtjev za
smještajem (boravak kućnih ljubimaca, dodatni kreveti, dječji krevetić, komfor, orijentacija sobe, kat i
sl.), ali ne može jamčiti ispunjenje takvog zahtjeva.

8. Ako je Ugovaratelj sklopio ugovor o organiziranju putovanja kao “last minute” (putovanje u
posljednji trenutak) ili ugovor kod kojeg ime objekta u kojem boravi Putnik doznaje tek po dolasku u
destinaciju (akcije pod nazivima: fortuna, as, jocker, rulet, no name hotel i sl.), tada prihvaća sve rizike
takvog putovanja. Ta putovanja sadrže u sebi neizvjesne činjenice na koje Organizator ne može
utjecati, a Ugovaratelj je prvenstveno zbog povoljnije cijene prihvatio takvo putovanje pa zbog toga
Ugovaratelj niti Putnik nemaju pravo prigovora prema Organizatoru.

9. Cijene aranžmana objavljene su u kunama i vrijede od datuma objavljivanja navedenog na
programu. Organizator zadržava pravo povišenja cijene aranžmana do 20 dana pred početak
putovanja, ako je došlo do promjena u tečaju ugovorene valute, do povećanja troškova prijevoza,
uključujući i troškove goriva ili do povećanja pristojbi za određene usluge (u zračnim i ostalim lukama i
sl.) koje utječu na cijenu putovanja. Povišenje cijene se izračunava u istom postotku u kojem je došlo
do promjene navedenih kalkulativnih elemenata.

10. Organizator može otkazati aranžman ili izvršiti promjene programa ako nastupe
izvanredne okolnosti koje se ne mogu izbjeći niti otkloniti (rat, nemiri, štrajk, terorističke akcije,
sanitarni poremećaji, elementarne nepogode, prometne nezgode, iznenadni i neuobičajeni zastoji u
prometu, intervencije nadležnih vlasti, iznenadne promjene voznih redova, kašnjenje zrakoplova i
drugih prijevoznih sredstava, vremenske neprilike i sl), a koje bi, da su nastupile u vrijeme sklapanja
Ugovora, za Organizatora bile opravdanim razlogom da ne sklopi ugovor. Organizator posebice
pridržava pravo na promjenu dana i sata polaska na put zbog promjene voznog reda zrakoplova ili
nastupa drugih ranije navedenih okolnosti, kao i pravo na promjenu smjera putovanja zbog
promijenjenih okolnosti, bez naknade štete Putniku i po važećim propisima u putničkom prometu.
Organizator će Putnika neodložno obavijestiti o svakoj promjeni programa. Organizator ne odgovara
za kašnjenje zrakoplova, broda ili vlaka kao ni za promjene programa i nastale troškove uvjetovane
takvim kašnjenjem. Ako okolnosti na samom odredištu onemogućuju smještaj Putnika u rezerviranom
objektu, Organizator će Putnika smjestiti u drugi objekt jednake ili više kategorije od rezerviranoga i na
vlastiti trošak. Organizator zadržava pravo otkazivanja usluge organiziranog prijevoza posebno
unajmljenim prijevoznim sredstvima najkasnije 5 dana prije polaska ukoliko se ne postigne 80%
popunjenosti prijevoznog sredstva, a za grupna putovanja prema uvjetima u programu.

11. Ukoliko Ugovaratelj ili Putnik otkaže aranžman Organizator na ime naknade štete od
ukupne cijene aranžmana zadržava:
do 61 dana prije polaska 10% cijene aranžmana, a najmanje 100 kuna
60 – 41 dna prije polaska 25% cijene aranžmana
40 – 31 dana prije polaska 40% cijene aranžmana
30 – 25 dana prije polaska 80% cijene aranžmana
24 – 0 dana prije polaska 100% cijene aranžmana
nakon polaska 100% cijene aranžmana
Ukoliko je stvarno nastala šteta veća od navedenih, Organizator zadržava pravo naplate iste, a u
maksimalnoj visini 100% cijene aranžmana. Navedeni troškovi otkaza primjenjuju se i na promjene
datuma polaska i smještajnog objekta, odnosno tipa smještajne jedinice kao i na sve druge bitne
promjene osim ako u programu putovanja ili katalogu nije izričito navedeno drugačije. Kod otkazivanja
aranžmana Ugovaratelj nema pravo na naknadu eventualnih troškova vize, osiguranja, cijepljenja i
sličnih troškova. Ukoliko Ugovaratelj koji otkaže putovanje nađe novog korisnika iste rezervacije,
Organizator će zaračunati samo troškove uzrokovane zamjenom, ako je zamjena moguća, uz
nadoplatu od 100 kuna.

*U slučaju zatvorene grupe vrijede drugačiji Opći uvjeti putovanja;
– do 61 dana prije polaska agencija zadržava 50% cijene aranžmana
– do 41 dana prije polaska agencija zadržava 100% cijene aranžmana

12. Putnik je dužan osigurati da njegovi dokumenti i stvari ispunjavaju uvjete koje određuje
prijevoznik i one predviđene graničnim, carinskim, zdravstvenim i drugim propisima njegove zemlje
kao i države kroz koje ili u koju putuje, a Organizator nije odgovoran za odluke službenih osoba kojima

se Putniku uskrati prijevoz, odbije izdavanje vize ili ne dozvoljava ulazak u pojedinu zemlju niti za
troškove koji zbog toga nastanu. Ukoliko zbog prethodno navedenih razloga dođe do otkazivanja
putovanja prije ili za vrijeme putovanja, Organizator zadržava pravo naknade štete kako je određeno
ovim Općim uvjetima. Troškove gubitka ili krađe dokumenata tijekom putovanja snosi Putnik. Putnik je
dužan pridržavati se programa putovanja i kućnog reda u ugostiteljskim i smještajnim objektima i u
prijevoznim sredstvima, te surađivati s predstavnikom Organizatora i davateljima usluga u dobroj vjeri.
U slučaju nepoštivanja ovih obveza Organizator otklanja svaku odgovornost za uzrokovanu štetu a
Putnik istu plaća na mjestu događaja. Putnik je dužan za vrijeme putovanja pridržavati se pravila o
osobnoj sigurnosti koja bi upotrijebio svaki prosječni čovjek. Organizator ne odgovara za radnje
Putnika koji se tiču njegove osobne odgovornosti.

13. Sukladno propisima, djelatnici agencije u kojoj se uplaćuje aranžman obvezni su
Ugovaratelju staviti na raspolaganje promidžbeni materijal i ove Opće uvjete u pisanom ili
elektroničkom obliku, dati odgovarajuću obavijest o osnovnim graničnim formalnostima, formalnostima
pri izdavanju vize i zdravstvenim formalnostima u pogledu putovanja i boravka u mjestu odredišta kao
i o vremenu potrebnom za ispunjavanje tih formalnosti. Osim toga dužni su ponuditi mu i upoznati ga
sa sadržajem osiguranja od posljedica nesretnog slučaja i bolesti na putovanju, oštećenja i gubitka
prtljage, dragovoljnog zdravstvenog osiguranja za vrijeme puta i boravka u inozemstvu, osiguranja od
otkaza putovanja te osiguranja kojim se osiguravaju troškovi pomoći i povratka putnika u mjesto
polazišta u slučaju nesreće i bolesti. Djelatnici agencije dužni su upoznati Ugovaratelja sa sadržajem
važećeg Ugovora o osiguranju od odgovornosti za štetu koju Organizator prouzroči Ugovaratelju
neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnose na paket
aranžman. Potpisivanjem Ugovora Ugovaratelj potvrđuje da su mu bile prezentirane sve ove
informacije i da je upoznat sa sadržajem i mogućnošću osiguranja.

14. Kod aranžmana s organiziranim prijevozom Putnik ima pravo na besplatan prijevoz
prtljage do 15 kg na charter letovima, te do 20 kg na redovnim zračnim linijama. Kod autobusnog
prijevoza Putnik ima pravo na prijevoz dvije torbe uobičajene veličine. U slučaju da prijevoznik odredi
drugačija ograničenja u prijevozu prtljage od navedenog Organizator će o tome obavijestiti
Ugovaratelja prilikom sklapanja Ugovora. Kod zrakoplovnog prijevoza, višak prtljage doplaćuje sam
Putnik prema važećim pravilima i cijenama zračnog prijevoznika. Djeca do 2 godine nemaju pravo na
besplatan prijevoz prtljage. Organizator nije odgovoran za prijevoz prtljage, te ne odgovara za
uništenu ili izgubljenu prtljagu, kao ni za krađu prtljage ili dragocjenosti u prijevoznom sredstvu ili u
smještajnom objektu (preporučujemo najam sefa gdje je god to moguće!). Prijave za izgubljenu
prtljagu Putnik upućuje prijevozniku ili smještajnom objektu. Posebnu je prtljagu (bicikl, daska za
surfanje, golf oprema, glazbeni instrumenti i slični predmeti) Ugovaratelj dužan najaviti prije sklapanja
Ugovora. Ako je moguće, Organizator će pokušati zadovoljiti unaprijed najavljen Ugovarateljev dodatni
zahtjev za posebnom prtljagom, ali ne može jamčiti ispunjenje takvog zahtjeva. Prijevoznik ima pravo
zbog ograničenja kapaciteta nosivosti ne zaprimiti dodatnu i posebnu prtljagu. Organizator stoga ne
snosi odgovornost za bilo koji trošak odnosno štetu koju Putnik zbog toga pretrpi. Putnik je sam dužni
voditi brigu o svojim stvarima unesenim u putničku kabinu prijevoznog sredstva (vlak, avion, autobus,
brod…), te su ih prilikom svakog napuštanja prijevoznog sredstva dužni ponijeti sa sobom. U
protivnom, putnici sami snose odgovornost za krađu, gubitak ili oštećenje stvari ostavljenih u kabini
prijevoznog sredstva bez njihovog nadzora. Prijevoz kućnih ljubimaca nije dopušten, osim u iznimnim
slučajevima na zahtjev i uz nadoplatu.

15. U slučaju nepotpuno ili nekvalitetno izvršene usluge iz ugovorenog aranžmana Ugovaratelj
može pokrenuti žalbeni postupak radi uklanjanja uočenih nepravilnosti propisan ovim Općim uvjetima.
Odmah po uočenom propustu na samome mjestu pružanja usluge Putnik reklamira neodgovarajuću
uslugu kod predstavnika Organizatora u njegovoj prisutnosti i/ili kod izvršitelja usluga. Putnik je dužan
surađivati s predstavnikom Organizatora i izvršiteljem usluga u dobroj namjeri da se uklone uzroci
reklamacije. Ako Putnik ne prihvati na samome mjestu ponuđeno rješenje reklamacije koje odgovara
ugovorenoj usluzi, Organizator ne mora uvažiti naknadnu Ugovarateljevu ili Putnikovu reklamaciju.
Ako uzrok reklamacije nije otklonjen, ili Putnik s ponuđenim rješenjem nije zadovoljan, isti s
predstavnikom Organizatora i/ili izvršitelja usluga o tome sastavlja pisanu potvrdu koji potpisuju sve
prisutne stranke i zadržavaju za sebe po jedan primjerak ove potvrde. Ukoliko predstavnik

Organizatora i/ili izvršitelja usluga odbije sastaviti ili potpisati takovu potvrdu, Putnik može sam
sastaviti odgovarajuću izjavu koju moraju potpisati vjerodostojni svjedoci koji će kasnije biti dostupni
Organizatoru i/ili izvršitelju usluga. Najkasnije 8 dana po povratku s puta, Ugovaratelj predaje pisani
prigovor u prodajnom mjestu gdje je uplatio aranžman. Uz prigovor se prilaže pisana potvrda
reklamacije i eventualni računi za dodatne troškove. Ugovaratelj je dužan navode prigovora obrazložiti
i predočiti odgovarajuće dokaze. Organizator će rješavati samo potpuno dokumentirane prigovore koje
primi u navedenom roku od 8 dana i donijeti pisanu odluku na prigovor Ugovaratelja u roku od 15
dana od primitka prigovora iz prodajnog mjestu. Organizator može odgoditi rok rješavanja prigovora
za još 15 dana zbog prikupljanja informacija i provjere navoda prigovora kod davatelja usluge. Dok
Organizator ne donese odluku, a ukupno najviše 30 dana od ulaganja pisanog prigovora, Ugovaratelj i
Putnik se odriču posredovanja bilo koje druge institucije ili sudske ustanove te se odriču davanja
informacija u javna glasila i medije. Isto tako, u navedenom periodu od 30 dana Ugovaratelj i Putnik se
odriču prava na tužbu. Razmjerno sniženje cijene po prigovoru može doseći: iznos neiskorištenog
dijela usluga, razliku u cijeni zbog niže kategorije smještajnih i drugih kapaciteta od ugovorenih, a
naknada štete nastale neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza
ograničena je na iznos cijene aranžmana. Ovime se isključuje pravo Ugovaratelja i Putnika na
naknadu idealne štete, osim u slučaju da je ista osigurana kod osiguravajuće kuće koja istu štetu i
pokriva. Ugovorne strane suglasno određuju da Ugovaratelj koji nije zadovoljan postupanjem
Organizatora, a pridržavao se naprijed navedenog postupka u svezi s prigovorom i reklamacijom te
raspolaže sa svom potrebnom dokumentacijom, prije rješavanja nastalog problema putem suda
pokrene arbitražni postupak kod nadležnog tijela Hrvatske gospodarske komore.

16. U skladu s propisima, u slučaju platne nemogućnosti ili stečaja Organizatora, Putnik
zatečen na putovanju, kao i osobe koje su uplatile akontacije za putovanje, trebaju na najbrži način
kontaktirati osiguravatelja navedenog na Ugovoru, te navesti broj telefona gdje ih predstavnik
osiguranja može kontaktirati.

17. Ovi Opći uvjeti putovanja sastavni su dio Ugovora kojeg Ugovaratelj sklapa s
Organizatorom,putničkom agencijom SPORT I PUTOVANJA d.o.o. u kojoj se prijavio za putovanje.,
odnosno agencijom koju je ona ovlastila da prodaje njezine aranžmane.Moguća/predviđena
odstupanja od ovih Općih uvjeta, moraju biti navedena u tekstu programa putovanja ili u
Ugovoru.Potpisivanjem ugovora putovanja, putnik u cijelosti prihvaća program I Opće uvjete
organizacije putovanja. Ovo izdanje isključuje sva ranija izdanja.

Što je kolačić (cookie)?

Kolačić je informacija koju na Vaše računalo spremi internetska stranica koju posjetite. Kolačići obično spremaju Vaše postavke, odnosno postavke za internetsku stranicu. Također mogu spremati širok pojas informacija uključujući osobne (Vaše ime ili e-mail adresu). Isto tako internetske stranice ne mogu dobiti pristup informacijama koje im niste dali i ne mogu pristupiti drugim datotekama na Vašem računalu. Kolačići nisu računalni programi, ne mogu biti izvedeni kao kod te se ne mogu koristiti za širenje virusa.

Postoje privremeni kolačići koji se uklanjaju s računala nakon zatvaranja internetskog preglednika, a stalni kolačići ostaju na računalu nakon zatvaranja programa internetskog preglednika. Pomoću njih web-mjesta pohranjuju podatke, kao što su ime za prijavu i lozinka, tako da se ne morate prijavljivati prilikom svakog posjeta određenom mjestu. Stalni kolačići ostat će na računalu danima, mjesecima, čak i godinama. Što se tiče društvenih mreža, dijeljenje članaka na društvenim mrežama postavlja korisniku kolačiće.

Isključivanjem kolačića odlučujete hoćete li dopustiti njihovo pohranjivanje na svojem računalu. Postavke za kolačiće mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem internetskom pregledniku. Međutim, ako onemogućite kolačiće, nećete se moći koristiti nekima od funkcija na internetskoj stranici.